COA เอกสารสำคัญสำหรับสารสกัดสมุนไพร

COA ย่อมาจาก Certificate of Analysis ก็คือใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ที่ผู้ผลิตตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองให้กับผู้ซื้อ ตามล็อตการผลิตนั้น ๆ โดยสามารถนำมาการันตีความปลอดภัยของสารสกัดที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นมีคุณภาพ และผ่านมาตรฐานจริงๆ โดยใบวิเคราะห์ควรระบุสิ่งต่างๆเหล่านี้ Product Name – ชื่อสินค้า Batch Number or Lot No. – เลขที่ครั้งที่ผลิต เมื่อผู้ซื้อรับสินค้าต้องเช็คว่าสินค้านั้นมี Batch Number เดียวกับที่ระบุใน COA หรือไม่ Manufacturing Date – วันที่ผลิต Expiration Date – วันหมดอายุ Description – รายละเอียดสินค้า Test Method – กระบวนการทดสอบ Specification – คุณลักษณะของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ Test Results – ผลที่ได้จากการทดสอบ […]